มาตราวัดสั้นยาว ในอดีต

๘ ปรมาณู = ๑ อณู
๘ อณู = ๑ ธุลี
๘ ธุลี = ๑ เส้นผม
๘ เส้นผม = ๑ ไข่เหา
๘ ไข่เหา = ๑ ตัวเหา
๘ ตัวเหา = ๑ เมล็ดข้าว
๘ เมล็ดข้าว = ๑ นิ้ว
๑๒ นิ้ว = ๑ คืบ
๒ คืบ = ๑ ศอก
๔ ศอก = ๑ วา
๒๐ วา = ๑ เส้น
๔๐๐ เส้น = ๑ โยชน์

มาตรวัดนี้ ใช้ถึงรัชกาลที่ 4 จึงได้ยกเลิกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *