Category: ธรรม
ท่าน ว.วชิรเมธี ท่านได้ให้พร 4 ข้อ

ท่าน ว.วชิรเมธี ท่านได้ให้พร 4 ข้อ

1. อย่าเป็นนักจับผิด คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ‘กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก’ คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส ‘จิตประภัสสร’

Continue Reading
พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุประจําปีเกิด (4/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระบรมธาตุเจดีย์

พระธาตุประจําปีเกิด (3/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุประจําปีเกิด (2/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระธาตุจอมทอง

พระธาตุประจําปีเกิด (1/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading