Category: ประวัติ
มาตราวัดสั้นยาว

มาตราวัดสั้นยาว ในอดีต

๘ ปรมาณู = ๑ อณู ๘ อณู = ๑ ธุลี ๘ ธุลี = ๑ เส้นผม ๘ เส้นผม = ๑ ไข่เหา ๘ ไข่เหา = ๑ ตัวเหา ๘ ตัวเหา = ๑ เมล็ดข้าว ๘ เมล็ดข้าว = ๑ นิ้ว ๑๒ นิ้ว = ๑ คืบ ๒ คืบ = ๑ ศอก ๔ ศอก = ๑ วา ๒๐ วา = ๑ เส้น […]

Continue Reading
พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุประจําปีเกิด (4/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระบรมธาตุเจดีย์

พระธาตุประจําปีเกิด (3/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุประจําปีเกิด (2/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
พระธาตุจอมทอง

พระธาตุประจําปีเกิด (1/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส

Continue Reading
งานกาชาดไทย สวนลุม

งานกาชาดไทย สวนลุม

งานกาชาด เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย มีการจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จัดที่บริเวณ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร และสนามเสือป่า   สภากาชาดไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งสมัยแผ่นดิน “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ในต้น ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)

Continue Reading